Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Navn og Hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er H.I. Herlev Rebels AFC
Stk. 2. Foreningen er stiftet den 6. august 1990.
Stk. 3. Foreningen er medlem af Herlev Idrætsforening (HI) og tilsluttet specialforbundet Dansk Amerikansk Fodbold
Forbund (DAFF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.
Stk. 4. Foreningens hjemsted er Herlev
Kommune.

§2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at dyrke og udbrede kendskabet til amerikansk fodbold og flag fodbold, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætter. Endvidere er formålet at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3. Medlemskab
Stk. 1. Aktivt medlemskab kan opnås af alle.
Stk. 2. Ved udmeldelse og genindmeldelse inden for 12 måneder pålægges det mindste af et indmeldelsesgebyr på kr. 500,-, eller betaling af kontingent i den mellemliggende periode, beregnet på baggrund af det årlige kontingent.

§ 4. Indmeldelse
Stk. 1. Indmeldelse skal ske elektronisk på klubbens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal dette være godkendt
af forældre eller værge.

§ 5. Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse skal ved henvendelse til bestyrelsen på mail.
Stk. 2. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6. Kontingent
Stk. 1. Kontingentet foreslås af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7. Restance
Stk. 1. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Stk. 2. Ved kontingentrestance udelukkes medlemmet fra deltagelse i idrætsudøvelsen.

§ 8. Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for
foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
Stk. 2. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Stk. 3. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling,
og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
Stk. 4. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens
vedtægter.

§ 9. Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter endt regnskabsår og skal indkaldes
med mindst 3 ugers varsel.
Stk. 3. Dagsordenen udsendes med indkaldelsen, og forslag dertil samt kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. Indkaldelsen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside og annonceres på klubbens Facebook side. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse ligeledes på klubbens hjemmeside og på klubbens Facebook side, sammen med den endelige dagsorden og det reviderede regnskab senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer og medlemmer af bestyrelsen, samt hvem bestyrelsen
måtte indbyde.
Stk. 6. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af bestyrelsen og medlemmer, som ikke er i
kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 7. Medlemmer under 15 år har ikke stemmeret. Deres stemme overgår til forældre eller værge.
Stk. 8. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

§ 10. Dagsorden
Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent(er)
3.Godkendelse af generalforsamlingen
4.Godkendelse af
forretningsorden for generalforsamlingen
5.Godkendelse af referat fra tidligere generalforsamling
6.Bestyrelsens beretning for det forløbne år
til godkendelse
7.Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse
8.Forelæggelse af bestyrelses
kontingentforslag for det kommende år til godkendelse
9.Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering og debat
10.Behandling af indkomne forslag
11.Valg af:
a. Formand (hvor regnskabsåret slutter i et ulige år) Kasserer (hvor regnskabsåret slutter i et lige år)
b. 4 bestyrelsesmedlemmer (hvor regnskabsåret slutter i et ulige år) 3 bestyrelsesmedlemmer (hvor regnskabsåret slutter i et lige år)
c. 2 suppleanter til bestyrelsen
d. 2 revisorere.
1 revisorsuppleant
12.Eventuelt
Stk. 2. Kun medlemmer af bestyrelsen og medlemmer af klubben, som ikke er i kontingentrestance,
kan fremsætte forslag til generalforsamlingen herunder forslag til valg af kandidater.

§ 11. Generalforsamlingens ledelse
Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der også beslutter, hvad der skal føres til protokols.
Stk. 2. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens
opløsning kvalificeret flertal, jf. § 18 og § 19.
Stk. 3. Ønskes der skriftlig af stemning af én stemmeberettiget, skal dirigenten imødekomme dette.
Stk. 4. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes af bestyrelsen og
endelig godkendelse foretages på den første efterfølgende generalforsamling.

§ 12 Valg af formand og kasserer på generalforsamling
Stk. 1.
Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.
Stk. 2. Valg af formand/kasserer bliver den kandidat, der i 1. valgrunde opnår mere end halvdelen af de afgivne
stemmer.
Stk. 3. Er der mere end 2 kandidater opstillet til formand/kasser og ingen af kandidaterne får mere end halvdelen af de
afgivne stemmer, går de 2 kandidater, der har fået flest stemmer videre til 2. runde.
Stk. 4. I 2. runde bliver den kandidat, der opnår flest stemmer valgt.
Stk. 5 Hvis formanden trækker sig fra posten i utide, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg af
formand for den resterende del af perioden til afholdelse seneste 1 måned (juli måned ikke medregnet) efter at
formanden har meddelt sin afgang fra posten.
Stk. 6. Hvis kassereren trækker sig fra posten i utide, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg af
kasserer for den resterende del af perioden til afholdelse seneste 1 måned (juli måned ikke medregnet) efter at
kassereren har meddelt sin afgang fra posten.
Stk. 7. Hvis formanden/kassereren trækker sig fra posten i utide, er FU (forretningsudvalget) opløst indtil en ny
formand/kasserer er valgt på en generalforsamling for den resterende del af perioden.
Stk. 8. Næstformanden indtræder som fungerende formand, hvis formanden trækker sig fra posten i utide.
Stk. 9.Bestyrelsen konstituerer en fungerende kasserer, hvis kassereren trækker sig fra posten i utide.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 2/3 af
medlemmerne skriftligt anmoder herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære
generalforsamling.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldt af medlemmerne er kun gyldig, såfremt alle, der har underskrevet indkaldelsen, er til stede, enten personligt eller ved fuldmagt.

§ 14. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin regnskabsinstruks.
Stk. 4. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Stk. 5. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 9 medlemmer (inkl. formand og kasserer). Desuden vælges 2 suppleanter.
a)Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år.
b)Suppleanter vælges for en periode af 1 år.
Stk. 6. Suppleanter valgt til bestyrelsen er medlemmer af bestyrelsen, hvilket betyder at de har krav på at modtage alle
mødeindkaldelser samt øvrige dokumenter, som udleveres til bestyrelsen og suppleanterne har ret til at deltage i alle bestyrelsens møder. Suppleanter har ikke stemmeret på bestyrelsens møder
Stk. 7. En suppleant indtræder som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, fra det øjeblik et medlem af bestyrelsen trækker
sig fra bestyrelsen i utide.
Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand.
Stk. 9. Formand, næstformand og kasserer udgør foreningens forretningsudvalg (FU), der forestår foreningens daglige
ledelse. FU kan træffe beslutninger, der ikke er af væsentlig karakter.
Stk. 10. Beslutninger, der træffes i FU, kan kun træffes i enighed og skal foreligges på førstkommende bestyrelsesmøde og noteres i bestyrelsens referat.
Stk. 11. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal indkaldes mindst 2 ugers varsel med undtagelse af
bestyrelsesmøder, der afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen, der kan indkaldes med øjeblikkeligt varsel.
Stk. 12. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer af
bestyrelsen med mindst 1 uges varsel.
Stk. 13. Henholdsvis 3 (hvor regnskabsåret slutter i et lige år) eller 4 (hvor regnskabsårets slutter i et ulige år) medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved den
rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted.
Stk. 14. I tilfælde af afgang fra bestyrelsen træder suppleanterne ind i den rækkefølge, de er blevet valgt. Såfremt dette
ikke er muligt, supplerer bestyrelsen sig selv.
Stk.15. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede.
Stk. 16. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 17. Valgbare til bestyrelsen er alle, der er fyldt 15 år og som ikke er i restance i klubben og som er indstillet af
mindst et medlem af klubben eller af et medlem af bestyrelsen. Man behøver således ikke at være medlem af klubben
for at blive opstillet og valgt til bestyrelsen.

§ 15. Regnskab
Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren.
Stk. 3. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens
påtegning og underskrift.
Stk. 4. Årsrapporten offentliggøres senest 7 dage før den ordinære generalforsamling sammen med den endelige dagsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen skal tilsikre at den til enhver tid gældende regnskabsinstruks følges.
Stk. 6. Foreningens formue skal være indsat i en anerkendt bank eller sparekasse, ud over et kontant rådighedsbeløb på
maksimalt 20.000 kr.

§ 16. Revisorer
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant.
Stk. 2. Revisorerne skal hvert år inden for en måned
efter at regnskabsåret er afsluttet gennemgå årsrapporten og påse,
at beholdningerne er til stede.
Stk. 3. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.
Stk. 4. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterregnskab og beholdninger.

§ 17. Tegning og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes af bestyrelsen i alle henseender. Prokura har, med 2 i forening: Formand, næstformand og kasserer.
Stk. 2. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3. Lånoptagelse på markedsmæssige vilkår skal godkendes på generalforsamlingen såfremt den samlede optagne kredit overstiger 25.000 kr.
Stk.4. Ligeledes skal rentefri lånoptagelse godkendes på generalforsamlingen såfremt den samlede optagne rentefri
kredit overstiger 50.000 kr.
Stk. 5.Undtaget fra stk.2.2 og 2.3 er lån optaget af foreningen gennem Herlev Idrætsforening (H.I.), Herlev Kommune,
DIF, DGI eller LOA (Lokale og Anlægsfonden).
Stk.6 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler
foreningen.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. februar 2019

§ 18. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, hvor de er dagsordensat, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede er for forslaget.

§ 19 Opløsning af klubben
Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede.
Stk. 2. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal
på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan
træffes med overnævnte flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Stk. 3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvordan foreningens formue, herunder eventuel
fast ejendom og løsøre, skal fordeles mellem foreninger, der forestår ungdomsarbejde i Herlev Kommune.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. februar 2019

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om H.I. Herlev Rebels AFC, kan du trygt henvende dig allerede i dag. Vi ser meget frem til at høre, hvad vi kan tilbyde dig. 

Tilmelding

Er du ny spiller og ønsker at deltage på dette holds aktiviteter, så indsend dine informationer til holdets træner her.

Nye medlemmer får automatisk en gratis prøveperiode på 30 dage fra den dag man er tilmeldt her. Dog skal der betales licens ved indmeldelsen.